Zawód radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest jednym z kilku funkcjonujących w Polsce zawodów prawniczych. Część z nich należy do kategorii tzw. wolnych zawodów (adwokat, radca prawny), inne realizowane są w ramach funkcji publicznych (sędzia, prokurator, komornik). Szczególnym rodzajem wolnego zawodu obejmującego jednocześnie czynności o charakterze publicznym jest zawód notariusza.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, uzyskanie uprawnień oraz zasady jego wykonywania uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 637).

Zgodnie z przepisami tej ustawy wszyscy radcowie prawni obowiązkowo przynależą do samorządu zawodowego, którego jednostkami organizacyjnymi są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych (http://kirp.pl/), organami natomiast są m.in. Krajowa Rada Radców Prawnych, Okręgowe Rady Radców Prawnych i sądy dyscyplinarne. Innymi słowy każdy radca jest członkiem właściwej dla miejsca prowadzonej przez niego działalności okręgowej izby radców prawnych, wszyscy zaś radcowie stanowią Krajową Izbę Radców Prawnych. Do pełnienia funkcji w organach samorządu wybierani są radcowie według zasad, które również określa ustawa. W Polsce działa 19 okręgowych izb radców prawnych (lista i adresy na stronie KIRP: http://kirp.pl/o-samorzadzie/okregowe-izby-radcow-prawnych/).

Istotne z punktu widzenia klienta kancelarii radcy prawnego są przepisy prawa regulujące zasady wykonywania naszego zawodu dotyczące przede wszystkim zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług oraz bezpieczeństwa klienta. Są to przepisy kreujące obowiązek nieustannego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji, stosowania najwyższej staranności i zasad etyki zawodowej, nieograniczony w czasie obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się udzielając pomocy prawnej i prowadząc sprawy a także podleganie kontroli organów samorządu, które mają szerokie kompetencje w tym zakresie, z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu włącznie.

Praca radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, która obejmuje udzielanie porad, prowadzenie spraw klientów (w tym reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji), przygotowywanie opinii, projektów umów i wszelkiego rodzaju pism.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 637 z późn. zm.).

Dodaj komentarz