Krajowa Administracja Skarbowa

Od 1 marca 2017r. znaczącej zmianie ulegnie system obsługi podatków i podatników w Polsce. Wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1947), której założeniem jest skupienie w ramach jednej instytucji  wszelkich działań związanych z wymiarem i poborem podatków oraz kontrolą podatkową.

Zamiast dotychczasowej struktury administracji podatkowej i celnej (odrębne piony w ramach administracji rządowej: administracja podatkowa, kontrola skarbowa i Służba Celna) ustawa wprowadza nową strukturę w postaci Krajowej Administracji Skarbowej, podporządkowanej Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, która będzie realizować wszelkie zadania w zakresie należności podatkowych. Dotychczasowe izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne zastąpione zostaną jednostkami organizacyjnymi KAS.

Zgodnie z nową ustawą jednostkami organizacyjnymi KAS są:

  1. komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra;
  2. Krajowa Informacja Skarbowa;
  3. izby administracji skarbowej;
  4. urzędy skarbowe;
  5. urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;
  6. Szkoła; (Krajowa Szkoła Skarbowości)
  7. (Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej)

Art. 1 ust. 3 ustawy stanowi, że w ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze. Jest to formacja działająca w ramach KAS, niewskazana jednak w art. 36 ustawy jako jej jednostka organizacyjna – jest to swoista „policja skarbowa” wyposażona zarówno w określone uprawnienia, jak i sprzęt niezbędny do ich realizacji (broń w szerokim asortymencie, kaski, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, noktowizory, noże, sprzęt do cięcia metali, toporki wielozadaniowe, łomy itp.). Służba ta ma zastąpić dotychczasową Służbę Celną, tzn. że w trakcie każdej kontroli urzędnik-kontroler będzie mógł skorzystać z pomocy Służby Celno-Skarbowej, jeśli zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa (dotychczas uprawnienia funkcjonariuszy Służby celnej miały znacznie szerszy zakres, niż uprawnienia inspektora skarbowego). Ideą powołania tej służby było stworzenie elitarnych jednostek do zwalczania przestępczości podatkowej, zwłaszcza tej zorganizowanej.

Powstanie również  Centralny Rejestr  Danych Podatkowych (CRDP), prowadzony w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone i przetwarzane będą wszelkie dane zbierane przez wszystkie jednostki organizacyjne KAS oraz dane dostarczane tym organom na podstawie przepisów odrębnych. System ten ma umożliwić szybki i sprawny dostęp do pełnych danych kontrolowanych podmiotów w jednym zintegrowanym systemie teleinformatycznym (dotychczas poszczególne piony miały własne, odrębne systemy).

Dodaj komentarz